Privacyverklaring voor de website
movieticketweek.eu van acardo group AG

Wij zijn verheugd over uw interesse in onze website www.kinoticketwochen.com. Deze website is een dienst van acardo group AG, Am Kai 12, 44263 Dortmund. Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en willen dat u zich bij uw bezoek aan onze website veilig en op uw gemak voelt.
br>U kunt onze website principieel zonder enige opgave van persoonsgegevens gebruiken. Indien een betrokkene via onze website een beroep wil doen op dienstverleningen van onze onderneming, kan een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Indien de verwerking van persoonsgegevens vereist is en er voor een dergelijke verwerking geen juridische grondslag bestaat, vragen wij steeds om toestemming van de betrokkene.

De verwerking van persoonsgegevens (bv. naam, e-mailadres of betrokkene) geschiedt steeds in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en conform de voor ons geldende nationale privacybepalingen.

Met de hiernavolgende privacyverklaring willen wij het type, de omvang en het doel van de door ons vergaarde, gebruikte en verwerkte persoonsgegevens openbaren. Eveneens worden betrokkenen door deze privacyverklaring geïnformeerd over de rechten die zij hebben.

Als verwerkingsverantwoordelijke hebben wij talrijke technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd, teneinde een zo dekkend mogelijke bescherming van de via onze website verwerkte persoonsgegevens veilig te stellen. Gegevensoverdracht via het internet kan echter principieel veiligheidslacunes vertonen. Zodoende kan 100% bescherming niet gegarandeerd worden. Derhalve kan iedere betrokkene ons als alternatief natuurlijk ook bv. telefonisch persoonsgegevens mededelen.

1. Definities
Deze privacyverklaring berust op de definities die door de Europese opsteller van de richtlijnen en de verordenende bevoegdheid bij de uitvaardiging van de AVG gebruikt werden (artikel 4 AVG). Deze privacyverklaring dient voor iedereen zowel eenvoudig te lezen als gemakkelijk te begrijpen te zijn. Om dit te verzekeren willen wij u eerst de gebruikte definities verduidelijken. In deze privacyverklaring worden onder andere deze definities gebruikt:
 • „persoonsgegevens“ : alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon (hiernavolgend ‘betrokkene’ genoemd); als identificeerbaar geldt een natuurlijke persoon die direct of indirect, in het bijzonder middels toewijzing aan een identificatie zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificatie of een of meerdere bijzondere kenmerken geïdentificeerd kan worden die een uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon zijn;
 • „betrokkene“ : iedere geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwerkt worden.
 • „verwerking“ ieder met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedés uitgevoerd proces of iedere dergelijke reeks van processen in verband met persoonsgegevens, zoals het vergaren, de registratie, het organiseren, het ordenen, de opslag, de aanpassing of wijziging, het uitlezen, het opvragen, het gebruik, het via overdracht, verbreiding of een andere vorm van terbeschikkingstelling openbaren, het vereffenen of het koppelen, het beperken, het wissen of het vernietigen;
 • „beperking van de verwerking“ : het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel het toekomstige gebruik ervan te beperken;
 • „profiling“ : iedere wijze van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die erin bestaat dat deze persoonsgegevens aangewend worden om bepaalde persoonlijke aspecten die op een natuurlijke persoon betrekking hebben te evalueren, in het bijzonder om aspecten in verband met werkprestaties, economische positie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen;
 • „verwerkingsverantwoordelijke“ : de natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie die alleen of gemeenschappelijk met anderen beslist over de doelen en middelen van de verwerking van persoonsgegevens; indien de doelen en middelen van deze verwerking door de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten opgelegd worden, kan de verwerkingsverantwoordelijke of kunnen de bepaalde criteria van diens benoeming krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten voorzien worden;
 • „ontvanger“ : een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie waaraan persoonsgegevens geopenbaard worden, ongeacht of het hierbij al dan niet om een derde gaat. Overheden die in het kader van een bepaalde onderzoeksopdracht krachtens de EU-wetgeving of de wetgeving van de lidstaten mogelijkerwijze persoonsgegevens ontvangen, gelden evenwel niet als ontvangers; de verwerking van deze gegevens door de voornoemde overheden geschiedt in overeenstemming met de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften conform de doelen van de verwerking;
 • „derde“ : een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie, anders dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken;
 • „toestemming“ van de betrokkene: iedere voor het specifieke geval, op geïnformeerde wijze en niet mis te verstane, vrijwillig verstrekte kennisgeving van welwillendheid in de vorm van een verklaring, dan wel een andere eenduidig bevestigende handeling waarmee de betrokkene te kennen geeft dat hij/zij akkoord gaat met de verwerking van de hem/haar betreffende persoonsgegevens.
2. Naam en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en de functionaris voor de gegevensbescherming
a) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten betreffende gegevensbescherming van de lidstaten, alsmede overige bepalingen op het gebied van het gegevensbeschermingsrecht is de firma:

acardo group AG
Am Kai 12
44263 Dortmund
Duitsland
Tel.: +49 (2 31) 58 44 97 – 0
E-Mail: info@acardo.com
Website: www.acardo.com

b) Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke is: acardo group AG
RA Andreas Ludl
Externe functionaris voor de gegevensbescherming
E-Mail: datenschutz@acardo.com
Website: www.acardo.com
3. Vergaren en opslag van persoonsgegevens alsmede het type en doel van hun gebruik
a) Bij het bezoek aan onze website

U kunt onze website principieel zonder enige kennisgeving van uw identiteit gebruiken. Bij gebruik van onze website voor louter informatieve doeleinden, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op andere wijze informatie bezorgt, wordt automatisch door de op uw eindtoestel gebruikte browser informatie naar de server van onze website gestuurd. Deze informatie wordt tijdelijk in een zogeheten logbestand opgeslagen. Hierbij wordt, zonder uw toedoen, de volgende informatie geregistreerd en opgeslagen tot aan het automatisch wissen ervan:
 • IP-adres van de opvragende computer,
 • datum en tijdstip van de oproep,
 • naam en URL van het opgeroepen bestand,
 • website van waarop de toegang plaatsvindt (referrer-URL),
 • de gebruikte browser en evt. het besturingssysteem van uw computer, alsook de naam van uw access-provider.
De genoemde gegevens worden door ons voor de volgende doeleinden verwerkt:
 • het garanderen van een feilloze opbouw van de verbinding met de website,
 • het garanderen van een comfortabel gebruik van onze website,
 • evaluatie van de systeemveiligheid en -stabiliteit alsook
 • voor verdere administratieve doeleinden.
De rechtsgrond voor deze verwerking is art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG. Ons gerechtvaardigde belang volgt uit de bovenstaande doeleinden voor het vergaren van gegevens. Wij gebruiken de vergaarde gegevens in geen geval om er conclusies aangaande uw persoon uit te trekken.

Daarnaast maken wij bij het bezoek aan onze website gebruik van cookies alsook analysediensten. Nadere uitleg daarbij vindt u in hoofdstukken 5 en 8 van deze privacyverklaring.

b) Verdere functies en aanbiedingen van onze website

Naast het zuiver informatieve gebruik van onze website bieden wij verschillende diensten aan die u kunt gebruiken indien u erin geïnteresseerd bent. Hiervoor moet u in de regel verdere persoonsgegevens opgeven, die wij gebruiken om de desbetreffende dienst te verlenen en waarop de voornoemde principes voor de gegevensbescherming van toepassing zijn.

Ten dele maken wij voor de verwerking van uw gegevens gebruik van externe dienstverleners. Deze worden door ons zorgvuldig geselecteerd en met de opdracht belast; ze zijn aan onze instructies gebonden en worden regelmatig gecontroleerd.

Voorts kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden doorgeven indien actiedeelnamen, kansspelen, contractafsluitingen of vergelijkbare dienstverleningen door ons gemeenschappelijk met partners aangeboden worden. Nadere informatie hieromtrent verkrijgt u bij opgave van uw persoonsgegevens of hieronder in de beschrijving van het aanbod.

Indien onze dienstverleners of partners in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd zijn, informeren wij u over de gevolgen van deze situatie in de beschrijving van het aanbod.

c) Bezwaar tegen of herroeping van de verwerking van uw gegevens

Indien u uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens hebt verleend, kunt u deze te allen tijde herroepen. Een dergelijke herroeping beïnvloedt de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u ons deze te kennen hebt gegeven.

Indien wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de afweging van de belangen, kunt u tegen de verwerking bezwaar maken. Dit is het geval wanneer de verwerking in het bijzonder niet vereist is voor het afsluiten van een contract met u, hetgeen door ons telkenmale bij de volgende beschrijving van de functies vermeld wordt. Bij uitoefening van een dergelijk bezwaar verzoeken wij om redenen waarom wij uw persoonsgegevens niet dienen te verwerken zoals dit door ons wordt uitgevoerd. In geval van een met redenen omkleed bezwaar controleren wij de stand van zaken en zullen wij ofwel de gegevensverwerking staken of aanpassen, ofwel u onze gerechtvaardigde redenen te kennen geven krachtens welke wij doorgaan met de verwerking.

Vanzelfsprekend kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van reclame en gegevensanalyse. Aangaande uw bezwaar tegen reclame kunt u ons via de volgende contactgegevens informeren:

acardo group AG
Am Kai 12
44263 Dortmund
Duitsland
Tel.: +49 (2 31) 58 44 97 – 0
Fax: +49 (2 31) 58 44 97 – 21
E-Mail: kino@acardo.com

d) Gebruik van de service filmtegoedbonverzending

Voor het gebruik van deze service vergaren wij aanvullend de volgende gegevens van u:
 • voornaam,
 • een geldig e-mailadres,
 • twee actiecodes,
 • bij welke handelaar de dvd’s gekocht werden
Deze gegevens worden vergaard,
 • teneinde u als gebruiker te kunnen identificeren;
 • voor de correspondentie met u;
 • voor de afhandeling van evt. aanwezige aansprakelijkheidsclaims en om eventuele aanspraken ten overstaan van u geldend te kunnen maken;
 • om de technische administratie van onze website zeker te stellen;
 • om onze gebruikersgegevens te beheren.
De gegevensverwerking geschiedt op uw verzoek en is conform art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG inzake de genoemde doeleinden voor de correcte verwerking vereist krachtens de vergoedingsovereenkomst. Daarnaast kunnen wij de door u verstrekte gegevens verwerken om u te informeren over verdere interessante producten uit ons portfolio of om u e-mails met technische informatie te bezorgen.

De door ons voor de afhandeling van uw aanvraag vergaarde persoonsgegevens (contactgegevens) worden tot het verstrijken van de wettelijke bewaarplicht (10 jaar) opgeslagen en vervolgens gewist, tenzij wij krachtens artikel 6 lid 1 zin 1 punt c AVG op grond van fiscaal- en handelsrechtelijke bewaar- en documentatieplichten (uit het Duitse Wetboek van Kooprecht, het Duitse Strafwetboek of de federale Duitse belastingwet) verplicht zijn tot een langere opslag, dan wel dat u uw instemming hebt verleend met een langere opslag conform art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG.
4. Overdracht van gegevens
Het door ons doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden geschiedt uitsluitend aan de in het kader van de contractafhandeling deelachtige dienstverleningspartners, zoals bv. de logistiekonderneming die de opdracht tot levering heeft. In geval van doorgave van uw persoonsgegevens aan derden is de omvang van de overgedragen gegevens evenwel tot het vereiste minimum beperkt.

Er vindt geen overdracht van uw persoonsgegevens aan derden plaats voor andere dan de voornoemde doeleinden.

Wij geven uw persoonsgegevens tevens enkel aan derden door:
 • indien u conform art. 6 lid 1 zin 1 punt a AVG uitdrukkelijk uw toestemming daarvoor hebt verleend,
 • indien de overdracht conform art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG vereist is voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van juridische aanspraken en er geen reden is om aan te nemen dat u een prevalerend gerechtvaardigd belang hebt bij het niet overdragen van uw gegevens,
 • voor het geval dat er krachtens art. 6 lid 1 zin 1 punt c AVG een wettelijke plicht tot overdracht bestaat, alsmede
 • indien zulks wettelijk is toegestaan en krachtens art. 6 lid 1 zin 1 punt b AVG vereist is voor de afhandeling van contractuele relaties met u.
5. Gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies op onze website. Het betreft hierbij kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en op uw eindtoestel (laptop, tablet, smartphone e.d.) opgeslagen worden wanneer u onze website bezoekt. Cookies berokkenen uw eindtoestel geen schade; ze bevatten geen virussen, Trojaanse paarden of overige schadelijke software.

In het cookie wordt informatie opgeslagen die telkenmale door het specifieke gebruikte eindtoestel gegenereerd wordt. Dit betekent evenwel niet dat wij hierdoor rechtstreeks informatie over uw identiteit verkrijgen.

Het gebruik van cookies dient enerzijds om het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer vorm te geven. Zo maken wij gebruik van zogeheten sessiecookies om te herkennen dat u bepaalde pagina’s van onze website reeds bezocht hebt. Na het verlaten van onze site worden deze automatisch gewist.

Daarnaast maken wij voor het optimaliseren van de gebruiksvriendelijkheid tevens gebruik van tijdelijke cookies die gedurende een vastgelegde periode op uw eindtoestel opgeslagen worden. Wanneer u onze pagina opnieuw bezoekt om een beroep op onze diensten te doen, wordt automatisch herkend dat u reeds bij ons geweest bent welke invoer en instellingen u hebt uitgevoerd, opdat u deze niet nogmaals moet uitvoeren.

Anderzijds gebruiken wij cookies om het gebruik van onze website statistisch op te nemen en het, ten behoeve van de optimalisering van ons aanbod, voor u te evalueren (zie hoofdstuk 8). Deze cookies stellen ons in staat, bij een nieuw bezoek aan onze website automatisch te herkennen dat u reeds bij ons geweest bent. Deze cookies worden automatisch gewist na een telkens gedefinieerde tijdsspanne.

De middels cookies verwerkte gegevens zijn vereist voor de genoemde doeleinden ter garantie van onze gerechtvaardigde belangen alsmede van die van derden conform art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG.

De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt uw browser evenwel zodanig configureren dat er geen cookies op uw computer opgeslagen worden of dat steeds een melding verschijnt vooraleer er een nieuw cookie aangemaakt wordt. De algehele deactivering van cookies kan er evenwel toe leiden dat u niet alle functies van onze website kunt gebruiken.
6. Links naar websites van derden
De op onze website gepubliceerde links worden door ons met de grootste zorgvuldigheid onderzocht en samengesteld. Wij hebben evenwel geen invloed op de actuele en toekomstige vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte pagina’s en staan uitdrukkelijk niet achter de inhoud van deze pagina’s. Voor illegale, verkeerde of onvolledige inhoud alsmede voor schade die ontstaat door het gebruik of door het niet gebruiken van de informatie is enkel de aanbieder van de website waarnaar verwezen werd aansprakelijk. De aansprakelijkheid van diegene die louter met een link naar de publicatie verwijst, is uitgesloten. Voor externe verwijzingen zijn wij slechts verantwoordelijk wanneer wij aangaande hun inhoud – d.w.z ook aangaande een eventueel illegale of strafbare inhoud – op de hoogte zijn en het voor ons technisch mogelijk is en het redelijkerwijze van ons verwacht kan worden dat wij het gebruik ervan voorkomen.
7. Analyse- en traceringsinstrumenten
De hiernavolgend vermelde en door ons gebruikte traceringsmaatregelen worden op basis van art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG uitgevoerd. Met de ingezette traceringsmaatregelen willen wij een aan de behoeften aangepaste vormgeving en een doorlopende optimalisatie van onze website zeker stellen. Bovendien gebruiken wij de traceringsmaatregelen om het gebruik van onze website statistisch op te nemen en het, ten behoeve van de optimalisering van ons aanbod, voor u te evalueren. Deze belangen gelden als gerechtvaardigd in de zin van het bovenvermelde voorschrift.

Voor de desbetreffende gegevensverwerkingsdoelen en gegevenscategorieën dient men de overeenkomstige traceringsinstrumenten te raadplegen.
 • Google Analytics: ten behoeve van een aan de behoeften aangepaste en doorlopende optimalisatie van onze webpagina’s gebruiken wij Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (https://www.google.de/intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.; hiernavolgend: ‘Google’). In dit verband worden gepseudonimiseerde gebruiksprofielen aangemaakt en cookies (zie onder hoofdstuk 5) gebezigd. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website, zoals
 • browsertype/-versie,
 • gebruikt besturingssysteem,
 • referrer-URL (die als laatste bezochte website),
 • hostnaam van de oproepende computer (IP-adres),
 • tijdstip van de serveraanvraag,
wordt doorgaans aan een server van Google in de VS verzonden en aldaar opgeslagen. Bij activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte echter vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen en om verdere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren. Ook wordt deze informatie eventueel aan derden overgedragen indien dit wettelijk wordt voorgeschreven, of voor zover derden deze gegevens in opdracht verwerken. In geen geval wordt uw IP-adres door Google met andere gegevens samengevoegd. De IP-adressen worden geanonimiseerd, zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-maskering).

U kunt de installatie van cookies voorkomen door een dienovereenkomstige instelling in de browsersoftware; wij wijzen u er echter op, dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen gebruiken.

Daarnaast kunt u voorkomen dat de informatie over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) die door het cookie gegenereerd werd, aan Google wordt doorgezonden en deze gegevens door Google worden verwerkt. Hiervoor dient u een browseradd-on te downloaden en te installeren (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl).

Als alternatief voor de browseradd-on, in het bijzonder bij browsers op mobiele toestellen, kunt u het verzamelen door Google Analytics ook verhinderen door op de bovenstaande link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij bezoek aan deze website voorkomt. Het opt-out-cookie geldt alleen in deze browser en alleen voor onze website, en wordt op uw apparaat geplaatst. Als u de cookies in deze browser wist, dan moet u het opt-out-cookie opnieuw plaatsen.

Deze website gebruikt Google Analytics met de uitbreiding ‘_anonymizeIp()’. Hierdoor worden IP-adressen in ingekorte vorm verder verwerkt; daarmee kan uitgesloten worden dat ze met personen in verband worden gebracht. Voor zover de over u vergaarde gegevens aan een persoon gekoppeld kunnen worden, wordt dit zodoende onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonsgegevens daarmee onverwijld gewist.

Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te kunnen verbeteren. Via de ingewonnen statistieken kunnen wij ons aanbod verbeteren en het voor u als gebruiker interessanter vormgeven. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonsgegevens naar de V.S. worden doorgestuurd, heeft Google zich aan het EU-US Privacy Shield onderworpen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Verdere informatie omtrent de gegevensbescherming in verband met Google Analytics vindt u op de volgende link in de Google Analytics-hulp: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl en de privacyverklaring: https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl

Deze website gebruikt Google Analytics tevens voor een apparaatoverschrijdende analyse van bezoekerstromen, die via een gebruikers-ID uitgevoerd wordt. In uw klantaccount kunt u onder ‘Mijn gegevens’, ‘Persoonlijke gegevens’ de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik deactiveren.
8. Rechten van betrokkenen
U hebt het recht:
 • conform art. 15 AVG informatie over de door ons verwerkte persoonsgegevens te eisen. In het bijzonder kunt u inlichtingen eisen over de gebruiksdoelen, de categorie van de persoonsgegevens, de categorie van ontvangers jegens wie uw gegevens geopenbaard worden of werden, de geplande opslagduur, het bestaan van recht op correctie, wissing, beperking van de verwerking of bezwaar ertegen, het bestaan van een recht op beroep, de herkomst van uw gegevens indien deze niet bij ons vergaard werden, alsmede over het bestaan van een geautomatiseerd besluitvormingsproces inclusief profiling en evt. pertinente informatie over details daarvan;
 • conform art. 16 AVG onverwijld de correctie van onjuiste persoonsgegevens, dan wel de vervollediging van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen;
 • conform art. 17 AVG het wissen van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens te eisen, voor zover de verwerking niet vereist is voor het uitoefenen van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, om redenen van het publieke belang of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van wettelijke aanspraken;
 • conform art. 18 AVG de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, voor zover de juistheid van de gegevens door u wordt aangevochten, de verwerking onrechtmatig is, u het wissen ervan afwijst en wij de gegevens niet langer nodig hebben, u deze evenwel nodig hebt om wettelijke aanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen, of u conform art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking hebt gemaakt;
 • conform art. 20 AVG uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of overdracht aan een andere verantwoordelijke te eisen;
 • conform art. 7 lid 3 AVG uw eenmaal verstrekte toestemming te allen tijde ten overstaan van ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte in de toekomst niet mogen voortzetten en
 • conform art. 77 AVG een klacht bij een toezichthoudende autoriteit in te dienen. In de regel kunt u zich hiervoor tot de gegevensbeschermingsautoriteit van uw gebruikelijke verblijfplaats of werkplaats of van onze firmavestiging wenden.
9. Recht van bezwaar
Indien uw persoonsgegevens op grond van gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 zin 1 punt f AVG verwerkt worden, hebt u het recht conform art. 21 AVG bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens aan te tekenen, voor zover er daarvoor redenen zijn die uit uw specifieke situatie volgen of het bezwaar tegen rechtstreekse reclame gericht is. In het laatste geval hebt u een algemeen recht van bezwaar, waaraan door ons, zonder kennisgeving van een bijzondere situatie, gevolg gegeven wordt.

Indien u van uw recht van bezwaar of herroeping gebruik wenst te maken, volstaat een e-mail aan:

kino@acardo.com
10. Gegevensbeveiliging
In het websitebezoek gebruiken wij het verbreide SSL-proces (Secure Socket Layer) in combinatie met telkens het hoogste encryptieniveau dat door uw browser ondersteund wordt. In de regel betreft het hierbij een 256 bit-encryptie. Indien uw browser geen 256 bit-encryptie ondersteunt, grijpen wij in plaats daarvan terug naar 128 bit v3-technologie. Of een individuele pagina van onze website gecodeerd doorgestuurd wordt, herkent u aan de gesloten weergave van het sleutel- of slotsymbool in de onderste statusregel van uw browser.

Voor het overige bedienen wij ons van geschikte technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulaties, gedeeltelijk of geheel verlies, vernieling of onbevoegde toegang door derden. Onze veiligheidsmaatregelen worden overeenkomstig de technologische ontwikkeling doorlopend verbeterd.
11. Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is actueel geldig en heeft stand mei 2018.

Door de verdere ontwikkeling van onze website en verdergaande aanbiedingen of door toedoen van gewijzigde wettelijke of overheidsvoorschriften kan het noodzakelijk worden deze privacyverklaring te wijzigen. De telkens actuele privacyverklaring kan op elk moment op onze website op de onderstaande link opgeroepen en afgedrukt worden:

https://www.movieticketweek.eu/privacy/nl, stand: 20.09.2018

© 2018 Twentieth Century Fox Home Entertainment. LLC. All Rights Reserved.
© 2018 Entertainment One. All Rights Reserved.
© Loopball/123RF.com.

[1]
[2]
[3]